Äntligen är det snart dags för första vårtecknet: balladklubbens årsmöte! Vi träffas som vanligt på båtmässan i Älvsjö i rum M 20 kl 13-15 lördagen den 9 mars. För att komma till lokalen måste du betala inträde till mässan. Om du är medlem i balladklubben får du tillbaka inträdet efter årsmötet. 

Dagordning:

 1. Val av ordförande för mötet.
 2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
 3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
 4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
 5. Föredragning av revisionsberättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
 7. Val av styrelseordföranden.
 8. Val av minst tre styrelseledamöter.
 9. Val av två revisorer.
 10. Val av valberedning.
 11. Fastställande av årsavgift.
 12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

Välkomna!

Styrelsen