Ansökan om medlemskap i Svenska Balladklubben

Namn:

Adress:

Postnummer:

Postort:

Land (om annat än Sverige):

E-post:

Mobil:

Telefon:

Båtnamn:

Segelnummer:

Hur lång är balladen mätt i fot?:

Svenska Balladklubben och GDPR

Svenska Balladklubben är styrelsen personuppgiftsansvarig. De personuppgifter som Balladklubben administrerar och för register över (föreningens matrikel) är namn på medlem, dess adress, namn och segelnummer på eventuell båt som medlem är ägare till samt telefonnummer och e-postadress, denna information kan ni ändra på själva under ”Ändra mina medlemsdata”. Matrikeln är endast tillgänglig för föreningens medlemmar och innehåller inte mail adress för att minimera risken att hamna i spam-listor.

Balladklubben samlar in denna information för att kunna informera medlemmarna om föreningens verksamhet samt, i enlighet med stadgarna, kunna administrera medlems tillhörighet till föreningen (exempelvis vad avser röstlängder och medlemsavgifter). För mer information om föreningens ändamål hänvisas till stadgarna.

De personuppgifter som behandlas av föreningen används i princip endast av föreningens medlemmar och av dess styrelse. Undantag från detta görs när utskick av föreningsbrev och Balladbladet skickas per post till medlemmarna. I sådant fall kan samarbetspartner få tillgång till namn och adress för att underlätta distribution av nämnda material.

Som medlem har du rätt att få tillgång till de personuppgifter som föreningen administrerar. Dessa finner du i matrikeln på hemsidan. Du har också rätt att få dina uppgifter rättade, raderade om du anser att de inte längre är nödvändiga och lämna in klagomål till Datainspektionen. Dina personuppgifter raderas så snart som möjligt efter utträde ur föreningen.

Den rättsliga grunden (för att Balladklubbens ska få behandla dina personuppgifter) utgörs av medlemskap som avtalats mellan Balladklubben och dess medlemmar. Medlemskapet är i sin tur reglerat i föreningens stadgar.
/Svenska Balladklubbens styrelse
Genom José Pérez Johansson, ordförande 15 nov 2019