STADGAR FÖR SVENSKA BALLADKUBBEN

Antagna vid Svenska Balladklubbens årsmöte 2012-03-10

§ 1 Ändamål

Svenska Balladklubben är en förening för främjandet av havskryssaren Ballad. Ändamålet med föreningen är att dess medlemmar under kamratlig samvaro skall kunna utbyta erfarenheter samt tillvarata alla intressen kring Balladen som entypsbåt inom Sverige. Föreningen är rikstäckande, med avdelningar för lokal programverksamhet efter intresse och behov. Föreningen säte är Stockholm.

§ 2 Medlemskap

Klubben är öppen för envar, som är intresserad av dess ändamål. Medlemskap vinns genom att årsavgift betalas.

§ 3 Uteslutning

Medlem som motverkar klubbens ändamål eller allvarligt skadar dess anseende kan av årsmötet uteslutas ur klubben. Sådan åtgärd ska ej vidtas utan att den som saken berör bereds tillfälle att yttra sig inför årsmötet.

§ 4 Ständigt medlemskap

Medlem som väl uppfyllt klubbens ändamål eller nedlagt betydande arbete i klubben kan av styrelsen kallas till ständig medlem.

§ 5 Hedersledamotskap

Den som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt tillvaratagit de intressen som är förknippade med Balladen som entypsbåt kan genom beslut på årsmöte kallas till hedersledamot.

§ 6 Avgifter

Årsavgiftens storlek bestäms av årsmötet. Beslutet om avgiften kan av årsmötet överlåtas på styrelsen för ett år i taget. Ständig medlem och hedersledamot är befriade från avgift.

§ 7 Styrelse

Styrelsen, som utses av årsmötet, ska bestå av ordförande, sekreterare och kassör samt minst en övrig ledamot. I styrelsen får också finnas representanter för lokalavdelningar samt adjungerade ledamöter. Styrelsen företräder föreningen, arbetar efter beslut fattade av årsmötet, förbereder och kallar till årsmöte samt handlägger föreningens löpande uppgifter inkluderande bokslut och redovisning.

§ 8 Styrelsesammanträden

Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller av den som han utser och är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Ordföranden leder styrelsens arbete och övervakar att dessa stadgar efterlevs. Vid förfall för ordföranden utser styrelsen inom sig ersättare.

§ 9 Föreningsrepresentation

Svenska Balladklubben representeras av ordföranden eller av annan av styrelsen utsedd medlem.

§ 10 Firmateckning

Föreningens firma – Svenska Balladklubben – tecknas av ordföranden eller av kassören var för sig.

§ 11 Ansvarighet

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för föreningens förvaltning.

§ 12 Årsmötet

Föreningen ska hålla ordinarie årsmöte före utgången av mars månad. Skriftlig kallelse utsändes och/eller publiceras på klubbens hemsida senast två veckor i förväg. I kallelsen ska förutom tid och plats för årsmötet anges de ärenden som ska behandlas. Årsmötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande. Om så fordras kan extra årsmöte sammankallas enligt samma regler som för det ordinarie årsmötet.

§ 13 Föredragningslista

Vid årsmötet ska följande ärenden förekomma:

1. Val av ordförande för mötet.
2. Fråga om mötets behöriga utlysande.
3. Val av sekreterare och två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse och bokslut.
5. Föredragning av revisionsberättelse.
6. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna årets förvaltning.
7. Val av styrelseordföranden.
8. Val av minst tre styrelseledamöter.
9. Val av två revisorer.
10. Val av valberedning.
11. Fastställande av årsavgift.
12. Fråga som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av medlem minst en månad före mötet. Dessutom kan vid mötet väckt fråga tas upp och behandlas.

§ 14 Verksamhetsår/räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår/räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 15 Revision

Senast tio dagar före årsmötet ska revisorerna få tillgång till räkenskaperna för att till mötet avge skriftlig berättelse över verkställd revision med förslag rörande ansvarsfrihet.

§ 16 Röstning

Rösträtt förutsätter att hel årsavgift för föregående verksamhetsår är betald. Ständig medlem och hedersmedlem har alltid rösträtt. Rösträtt får utövas genom fullmakt. En fullmakt per årsmötesdeltagare. Röstning är öppen såvida inte medlem begär sluten sådan. Alla frågor med undantag av sådana som behandlas i § 3 och 17 avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst.

§ 17 Stadgeändring

Fråga om ändring av den av Svenska Balladklubben antagna entypsregeln, dess stadgar eller om upplösning av föreningen får endast behandlas av årsmötet. Beslut i dessa frågor samt i sådan fråga som behandlas i § 3 kräver minst 2/3-dels majoritet.

§ 18 Föreningens upplösning

Vid föreningens upplösning ska eventuella tillgångar, sedan föreningens samtliga skulder och övriga åtaganden reglerats, tillfalla Svenska Sällskapet för Räddning av Skeppsbrutne.